language flag Tiếng Việt
close form
*Nội dung bắt buộc phải điền thông tin Xin vui lòng thêm tôi vào danh sách gửi thư của bạn
>
terms and privacy

điều khoản và bảo mật

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bằng cách truy cập, xem hoặc sử dụng, hoặc tiếp tục truy cập, xem hoặc sử dụng khác, trang web này hoặc bất kỳ trang web thay thế hoặc bổ sung nào ('Gọi tắt là Trang web'), bạn được coi là đã đọc và đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản dưới đây ('Điều khoản') liên quan đến Công ty TNHH Quản lý Azula và / hoặc bất kỳ công ty kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của Công ty TNHH Quản lý Azula (gọi chung là 'Azula', 'chúng tôi', hoặc "của chúng tôi "). Nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này, điều duy nhất bạn nên làm là ngay lập tức ngừng sử dụng Trang web này. Chúng tôi có thể, thường xuyên hoặc vào bất kỳ lúc nào, sửa đổi các Điều khoản này. Mọi sửa đổi liên quan đến các Điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên Trang web này. Bằng cách truy cập, xem hoặc bằng việc sử dụng khác hoặc tiếp tục truy cập, xem hoặc sử dụng trang web này, bạn sẽ được coi là đã đọc và đã đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản sửa đổi. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi cũng có thể áp đặt giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các phần hoặc toàn bộ Trang web mà không cần thông báo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

BẢO MẬT VÀ AN NINH

1. Khi bạn sử dụng và/ hoặc thực hiện các giao dịch trên Trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm các thông tin dưới đây (gọi chung là 'Thông tin Khách hàng'):

 • tên của bạn, giới tính, thông tin liên lạc cá nhân và công việc, nghề nghiệp, ngày và nơi sinh, hình ảnh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu và thông tin thị thực;
 • thông tin về khách sạn, bao gồm các khách sạn đã ở, ngày đến và ngày đi, hàng hoá và dịch vụ được sử dụng, các yêu cầu đặc biệt, thông tin về ưu tiên lựa chọn dịch vụ của bạn (bao gồm các ưu tiên lựa chọn phòng và ngày nghỉ), các số điện thoại đã liên lạc và các bản fax gửi đi, các tin nhắn hoặc thư thoại đã nhận;
 • chi tiết thẻ tín dụng của bạn, và chi tiết tài khoản của bạn và các giấy chứng nhận cho các chương trình khách hàng thường xuyên của Azula (nếu có) và các chương trình thường xuyên hoặc chương trình của đối tác du lịch;
 • những thông tin cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt (ví dụ: các tình trạng sức khỏe cần có những dịch vụ và chỗ ở cụ thể);
 • thông tin, phản hồi hoặc nội dung bạn cung cấp liên quan đến ưu tiên tiếp thị, trong các khảo sát, cuộc thi, hoặc chương trình khuyến mại, hoặc các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi và của các bên thứ ba;
 • thông tin được thu thập tại một khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng của Azula thông qua việc sử dụng các hệ thống truyền hình, hệ thống internet (bao gồm hệ thống mạng không dây thu thập dữ liệu về máy tính, thiết bị thông minh hoặc di động, hoặc vị trí của bạn), chìa khóa thẻ và các hệ thống an ninh và công nghệ khác;
 • thông tin được thu thập trong khi truy cập Trang web này;
 • thông tin liên hệ và các chi tiết liên quan khác liên quan đến nhân viên của các tài khoản công ty và nhà cung cấp của công ty và các cá nhân khác mà chúng tôi có quan hệ kinh doanh (ví dụ như các đại lý du lịch hoặc nhà tổ chức cuộc họp và sự kiện); và
 • trong một số trường hợp, thông tin liên quan đến tín dụng của khách hàng. Bằng cách cung cấp Thông tin Khách hàng cho chúng tôi, bạn đồng ý và được cho là đã đồng ý rằng bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn theo các Điều khoản này. Không ảnh hưởng tới những nội dung trên, bằng cách cung cấp cho chúng tôi Thông tin Khách hàng của bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài bạn (ví dụ như khách đi kèm), bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bên thứ ba đó đã đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, tiết lộ và/hoặc chuyển Thông tin Khách hàng của người đó. Bạn có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected], thu hồi sự đồng ý hoặc chấp thuận của bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu giữ, tiết lộ và/ hoặc chuyển Thông tin Khách hàng theo các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn về bất kỳ hậu quả phát sinh từ việc thu hồi sự đồng ý hoặc cho là đồng ý của bạn, bao gồm việc chúng tôi không thể thực hiện và/hoặc hoàn thành các yêu cầu của bạn, xác minh và/hoặc xử lý các khoản thanh toán trực tuyến của bạn và/hoặc cung cấp các sản phẩm mà bạn đã đặt hàng.

2. Chúng tôi có thể, và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, thu thập, sử dụng, lưu giữ, tiết lộ và chuyển Thông tin Khách hàng hoặc bất kỳ phần nào của thông tin khách hàng để:

 • cung cấp và tính phí phòng khách sạn và các hàng hoá và dịch vụ khác và các giao dịch khác sử dụng Trang web này;
 • cung cấp cho bạn mức độ dịch vụ tốt hơn hoặc được các nhân hóa nhiều hơn, bao gồm thông tin và dịch vụ từ bên thứ ba (như các dịch vụ khách bổ sung tại các khách sạn và khu nghỉ mát Azula, các lựa chọn điểm tham quan địa phương và các phương tiện vận chuyển);
 • đáp ứng các yêu cầu về thông tin và dịch vụ, bao gồm các dịch vụ từ bên thứ ba (như nhà hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển);
 • quản lý các chương trình khách hàng thường xuyên của Azula (nếu có);
 • thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với bạn, bất kỳ ai tham gia vào quá trình sắp xếp chuyến đi của bạn (ví dụ như các đại lý du lịch, tổ chức tour du lịch hoặc người tuyển dụng lao động của bạn) và các nhà cung cấp (ví dụ: công ty thẻ tín dụng, hãng hàng không và chương trình khách hàng trung thành của bên thứ ba);
 • tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát về sự hài lòng của khách hàng và đảm bảo chất lượng, và tiếp thị trực tiếp và xúc tiến bán hàng;
 • cung cấp sự an toàn và an ninh cho nhân viên, khách và du khách khác;
 • quản lý việc lưu hồ sơ chung;
 • đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định;
 • thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ mới; và
 • xử lý các đơn xin cấp tín dụng (nếu có).
 • Chúng tôi cũng có thể định kỳ sử dụng Thông tin Khách hàng để liên hệ với bạn để gửi các thông báo về những địa điểm, sản phẩm và dịch vụ mới. Bạn có thể chọn ngừng nhận các thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] sử dụng tiêu đề thư là "mailing list-opt out".

3. Trong quá trình xử lý Thông tin Khách hàng, có thể cần tiết lộ và/hoặc chuyển Thông tin Khách hàng hoặc bất kỳ phần thông tin khách hàng trong phạm vi Tập đoàn Azula, các khách sạn thuộc tập đoàn Azula, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và/hoặc các bên thứ ba liên quan khác trên toàn thế giới cho các mục đích nêu tại khoản 2 ở trên. Mọi tiết lộ hoặc chuyển giao sẽ được thực hiện theo luật pháp hiện hành. Theo thực tiễn chung, chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc cung cấp Thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ mục đích nào khác. Các trường hợp chúng tôi có thể thực hiện việc tiết lộ hoặc chuyển giao như vậy bao gồm:

 • khi chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của bạn để làm như vậy;
 • trong trường hợp việc chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn là cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bạn mong muốn (ví dụ: một gói du lịch);
 • khi các công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các hoạt động kinh doanh thay mặt cho Azula yêu cầu những thông tin đó để tiến hành các nhiệm vụ được quy định trong các thỏa thuận với Azula (ví dụ như xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, quản lý nghiên cứu thị trường hoặc dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu);
 • khi khách sạn hoặc cơ sở khác chấm dứt là khách sạn hoặc cơ sở của Azula và việc truy cập Thông tin Khách hàng là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh hoặc đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến việc hoàn thành việc đặt phòng được đặt cho việc lưu trú hoặc các sự kiện trong tương lai;
 • trong trường hợp Azula được sáp nhập hoặc mua lại bởi một công ty khác;
 • tuân thủ các yêu cầu hoặc nghĩa vụ luật pháp hoặc các nghĩa vụ theo luật áp dụng hoặc lệnh từ tòa án;
 • trong trường hợp khẩn cấp như để bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, hoặc tài sản của một cá nhân; hoặc
 • cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bất kỳ trang web, nhân viên của chúng tôi và những người dùng khác.

4. Chúng tôi sử dụng các cookie để theo dõi địa chỉ IP của bạn để giúp xác định bạn và truy cập dữ liệu tài khoản của bạn, để theo dõi bạn, để theo dõi các lưu lượng truy cập và để quản lý hệ thống của chúng tôi. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Tất cả dữ liệu đó là vô danh và không liên kết với bất kỳ dữ liệu nào (cho dù trên ổ cứng máy tính hoặc thiết bị khác) hoặc Thông tin Khách hàng mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi. Dữ liệu này có thể được tiết lộ cho các nhà cung cấp bên thứ ba để phân tích đo lường số lượt truy cập vào Trang web, thời gian trung bình dành cho Trang web, lượt xem trang web, mật độ và các thống kê khác của Trang web.

5. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể truy cập tài khoản của bạn và các bộ phận khác của dịch vụ khi cần thiết để xác định, điều tra hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc để phản hồi các khiếu nại về dịch vụ.

6. Trang web này có thể chứa liên kết, plug-in, widgets hoặc các kết nối khác đến các trang web khác và các trang web khác cũng có thể cung cấp các liên kết, plug-in, widgets hoặc các kết nối khác cho trang web này (gọi chung là 'Trang của Bên thứ ba'). Các Trang của Bên thứ ba này do các bên không phải là Azula điều hành. Azula không chịu trách nhiệm về các quy định về quyền riêng tư hoặc nội dung của các Trang của Bên thứ ba này và không vận hành và không kiểm soát được và không đại diện hay bảo hành liên quan đến nội dung, chức năng, hàng hoá bán ra hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua các trang web này, hoặc tính khả dụng, tính chính xác, tính phù hợp, tính hợp pháp hoặc độ tin cậy của bất kỳ Trang của Bên thứ ba nào. Chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ Trang của Bên thứ ba nào, và sẽ không chịu trách nhiệm về những mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu hoặc tạo ra từ việc truy cập và/hoặc sử dụng các Trang của Bên thứ ba ( bao gồm vi rút, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, sâu, lỗi hoặc tài liệu gây hại có trong các Trang của Bên thứ ba). Bằng cách này, bạn đồng ý chịu mọi rủi ro từ việc truy cập và/hoặc sử dụng các Trang của Bên thứ ba, và từ chối tất cả các yêu cầu bồi thường dành cho chúng tôi đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc truy cập và/hoặc sử dụng các Trang của Bên thứ ba.

7. Mọi phản hồi, dữ liệu, nhận xét, đề xuất, ý tưởng hoặc tương tự mà chúng tôi nhận được thông qua trang Web này, ngoài Thông tin Khách hàng của bạn, sẽ được coi là không bảo mật. Bạn đồng ý rằng bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi và được cấp phép lại để sử dụng, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, hiển thị, truyền đạt, truyền tải, phát sóng, phân phối hoặc tái sản xuất thông tin không bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi cho là phù hợp.

8. Trang web này áp dụng các biện pháp bảo vệ tại chỗ để bảo vệ chống lại mất mát, lạm dụng và thay đổi và thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin trái phép nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không việc truyền dữ liệu qua internet nào là hoàn toàn an toàn. Do đó, chúng tôi không thể bảo đảm hoặc bảo hành rằng bên thứ ba sẽ không truy cập vào Thông tin Khách hàng của bạn một cách bất hợp pháp và bạn tự chịu mọi rủi ro cho những thông tin đó. Chúng tôi từ bỏ mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ tổn thất, trộm cắp, hoặc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, lưu giữ, tiết lộ, chuyển nhượng, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các hành động tương tự liên quan đến bất kỳ Thông tin Khách hàng được nắm giữ hoặc duy trì bởi chúng tôi, ngoại trừ phạm vi gây ra do sự cố ý hoặc sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết và chúng tôi khuyên bạn nên giữ tất cả mật mã cá nhân và mật khẩu an toàn và ngăn chặn không cho người khác truy cập vào chúng.

9. Bạn không được sao chép, tạo liên kết tới hoặc từ, phân phối, truyền tải, hiển thị, phát sóng, xuất bản, cấp phép, sửa đổi, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, bán hoặc xử lý khác trong hoặc với bất kỳ thông tin, dữ liệu, đồ hoạ hoặc âm thanh có trong Trang web này bằng bất cứ cách nào mà không được cho phép trước bằng văn bản của Azula; tuy nhiên, thông tin có thể được tải về và sao chép cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Không ảnh hưởng tới những nội dung trên, bạn cũng đồng ý không sao chép, hiển thị hoặc cung cấp truy cập vào Trang web này, ví dụ bằng cách đóng khung, phản chiếu, liên kết, thu thập, crawling, spidering, scraping hoặc bất kỳ phương tiện công nghệ nào khác (bao gồm bất kỳ công nghệ nào có sẵn trong tương lai). Bạn không được sử dụng sai mục đích Trang web này hoặc sử dụng Trang web này vì bất cứ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc không được phép trên hoặc thông qua Trang web này. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, và bạn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các hành động hoặc thiếu sót của mình và đối với tất cả các giao dịch xảy ra trong tài khoản của bạn.

10. Tất cả các bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế đã đăng ký và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc liên quan đến và bất kỳ phần mềm áp dụng nào và tất cả các mã HTML hoặc các mã khác có trong Website này sẽ là tài sản của Azula hoặc nhà cấp phép, các bên thứ ba liên quan khác tại mọi thời điểm. Không ảnh hưởng tới những nội dung trên, thương hiệu, biểu tượng và nhãn hiệu dịch vụ ("Nhãn hiệu") được hiển thị trên Trang web này là tài sản của Azula hoặc các bên thứ ba liên quan khác và tất cả các quyền đối với các Nhãn hiệu đều thuộc về Azula hoặc các bên thứ ba liên quan. Bạn không được phép sử dụng tên "Azerai", "Azula" hoặc bất kỳ Nhãn hiệu nào, bao gồm trong bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu công khai nào hoặc như là một liên kết, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Azula hoặc các bên thứ ba có liên quan.

11. Mặc dù đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin trên Trang web này là chính xác nhưng Azula không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào và không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin và cũng không đảm bảo rằng những thông tin đó sẽ được cung cấp kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc không bị bỏ sót, hay những lỗi đó sẽ được sửa chữa, hoặc Trang web này không có virut hoặc các thành phần độc hại khác.

12. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bất kỳ hành động nào (cho dù theo pháp luật, theo hợp đồng, theo công bằng (bao gồm nhưng không giới hạn do sự sơ suất), theo việc bồi thường, quy định hoặc trường hợp khác) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc truy cập và/hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập và/hoặc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ trang web hoặc thiết bị khác. Trong trường hợp chúng tôi chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mặc dù điều khoản nêu trên đã quy định, bạn đồng ý rằng tổng trách nhiệm của chúng tôi với bạn vì bất kỳ và tất cả các việc gây ra do hành động theo Các Điều Khoản này sẽ không vượt quá giá của giao dịch dẫn đến các khiếu nại hoặc thanh toán đó thực sự nhận được bởi chúng tôi từ bạn (nếu có).

13. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt, tổn thất lợi nhuận, kinh doanh, thu nhập, thiện chí hoặc khoản tiết kiệm dự kiến, hoặc mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu xuất phát trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trang web này, hoặc truy cập của bạn vào và/hoặc sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập và/hoặc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ trang web hoặc thiết bị khác, cho dù chúng tôi hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi đã được thông báo, tư vấn của hoặc có thể đã dự kiến trước, khả năng gây ra thiệt hại đó và sự trùng hợp đó xảy ra theo luật pháp hoặc công bằng hoặc theo hợp đồng, vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở sơ suất)theo việc bồi thường, quy định hoặc ngược lại.

14. Các Điều khoản này sẽ được quản lý và giải thích theo luật Singapore, không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc nào về mâu thuẫn pháp luật. Đối với các tranh chấp, khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến các Điều khoản này, bạn phải tuân theo thẩm quyền không độc quyền của các tòa án Singapore, và bạn đồng ý không phản đối thẩm quyền đó vì lý do thiếu thẩm quyền cá nhân hoặc do việc thụ lý vụ kiện sẽ gặp nhiều bất tiện hoặc ngược lại. Không ảnh hưởng đến các điều trên, bạn đồng ý rằng chúng tôi cũng có quyền bắt đầu bất kỳ hành động hoặc quy trình tố tụng nào chống lại bạn ở bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác. Đối với các tranh chấp, khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Điều khoản này, chúng tôi chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án Singapore, và bạn đồng ý không được bắt đầu hành động hoặc thủ tục tố tụng chống lại chúng tôi ở tòa án khác ngoài tòa án ở Singapore và bạn đồng ý chấp nhận, và từ bỏ tất cả các biện pháp phòng vệ vì thiếu thẩm quyền cá nhân và việc thụ lý vụ kiện sẽ gặp nhiều bất tiện liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các tòa án Singapore.